Regulamin zakupów

§1. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy są warunki realizacji zamówień usług dostępnych na stronie nitropixel.pl.
 2. Sprzedawcą produktów jest Brand Pixel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 16/7, 31-516 Kraków, NIP 6793183055, REGON: 383030040, zwany dalej „nitroPixel”.
 3. Kupującym jest osoba, która za pomocą strony nitropixel.pl dokonuje zamówienia jednej z usług dostępnych na stronie nitropixel.pl, zwany dalej „Klientem”.
 4. Do zawarcia umowy dochodzi w memencie pomyślnego dokonania zamówienia na stronie nitropixel.pl, potwierdzając przy tym zapoznanie się z Regulaminem zakupów.

§2. Realizacja umowy

 1. nitroPixel na podstawie zawartej umowy, będzie świadczył na rzecz Klienta usługi, które Klient zamówił poprzez stronę nitropixel.pl.
 2. nitroPixel w tym celu prześle Klientowi instrukcje, które musi wypełnić. Instrukcje te zawierają sposób w jaki Klient przekaże nitroPixel informacje, które są niezbędne, aby usługa funkcjonowała w sposób prawidłowy.
 3. Nie zrealizowanie instrukcji przez Klienta nie zwalnia go z zapłaty wynagrodzenia dla nitroPixel.
 4. Brand Pixel zobowiązuje się do wdrożenia usługi w terminie 7 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji od Klienta.

§3. Płatności

 1. Na podstawie zawartej umowy Klient wyraża zgodę na pobieranie wynagrodzenia za realizowane usługi.
 2. Płatność za realizowane usługi będzie realizowana w cyklu miesięcznym w wysokości zgodnej z cenami zamówionych usług przedstawionymi ich opisach.
 3. Płatność będzie realizowana automatycznie obciążając kartę kredytową Klienta za pomocą systemu Stripe: https://stripe.com/en-pl.
 4. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania wszelkich płatności, poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości środków pieniężnych dostępnych na karcie kredytowej, którą użył podczas realizacji zamówień.
 5. W przypadku braku uregulowania płatności w terminie przez Klienta, nitroPixel wstrzyma realizację usług do czasu uregulowania płatności.
 6. W przypadku uregulowania płatności przez Klienta po terminie, nitroPixel zobowiązuje się do ponownej realizacji usług w terminie 7 dni od momentu zaksięgowania płatności od Klienta.
 7. Wstrzymanie realizacji usługi z powodu wymienionego w punkcie 5. nie zwalnia Klienta z konieczności realizacji płatności na rzecz nitroPixel.
 8. Jeśli Klient chciałby dokonać zmiany formy płatności, zobowiązany jest do kontaktu bezpośredniego z księgowością nitroPixel wysyłając wiadomość na adres email ksiegowosc@nitropixel.pl
 9. Na podstawie każdej zrealizowanej płatności nitroPixel wystawi i prześle Klientowi na podany podczas realizacji zamówienia adres mailowy fakturę VAT.

§4. Czas obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu dokonania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie bez podania przyczyny.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Klienta należy przesłać na adres email ksiegowosc@nitropixel.pl. Wypowiedzenie to musi zostać wysłane z adresu email podanego podczas dokonywania zamówienia.
 4. Wypowiedzenie umowy przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym nie będzie powodować zwrotu dokonanych płatności na rzecz nitroPixel.
 5. nitroPixel ma prawo do wypowiedzenia umowy 14 dniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny przez cały okres obowiązywania umowy.
 6. W momencie wypowiedzenia umowy przez nitroPixel, wyśle on wiadomość na adres email Klienta z informacją o wypowiedzeniu umowy.
 7. W momencie gdy nitroPixel wypowie umowę Klientowi, a okres pobrania następnej opłaty będzie przypadał na okres wypowiedzenia, nitroPixel zaniecha poboru wynagrodzenia za następny okres rozliczeniowy. W tym wypadku także nitroPixel nie wystawi faktury VAT Klientowi.
 8. W każdym wypadku skuteczne wypowiedzenie umowy po zakończonym okresie wypowiedzenia spowoduje wyłączenie usługi nitroPixel.

§5. 30-dniowy okres próbny

 1. Klient ma prawo do jednorazowego skorzystania z 30-dniowego okresu próbnego na jedną dowolną domenę podaną podczas zamówienia usługi.
 2. W momencie rezygnacji Klienta w terminie 30 dni od zamówienia usługi po raz pierwszy. Otrzyma on zwrot środków na konto, które jest przypisane do karty, którą opłacił zamówienie w terminie 7 dni.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Umowa została zawarta w momencie zamówienia usługi na stronie nitropixel.pl
 2. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie zaistniałego sporu nie jest możliwe, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia takiego sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby nitroPixel.
 3. nitroPixel zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy. Każdorazowo nitroPixel poinformuje o tym Klienta poprzez wiadomość na podany przez niego adres email.
 4. Klient ma prawo do nie zaakceptowania nowych warunków umowy, co wiąże się z wypowiedzeniem umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nadal korzystasz ze strony, akceptujesz ich użycie.